ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ฟาฎีมะฮ์ อัซซะอฺรออฺ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 7,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปรับปรุง ปี 2555
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : มัสยิดอบูบักร อัศศิดดีก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อบูบักร อัศศิดดีก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2506
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อูมัร อิบนุ ค็อฎฎอบ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อุศมาน บิน อัฟฟาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : คอดียะฮ์ บินตี คูวัยลิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพักนักเรียนชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ (IMIS)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 8,000,000 บาท
เพิ่มเติม..