วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

   มีวิชา   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์


                โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอย่างเคร่งครัด มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความคิดริเริ่มใฝ่รู้  ใฝ่เรียน    เน้นภาษา สุขภาพดี มีวินัย สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการ อีกทั้งการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างเต็มที่