พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

                  พันธะกิจ

. พัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและมีจิตสำนึกในความเป็นไทย

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ

. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๕. พัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย

๖. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

๗.  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในสังคม

เป้าหมาย

            เป้าหมายการพัฒนา

๑. ปฏิรูปหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

๒. ปฏิรูปการบริหารแบบส่วนร่วมตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา

๓. ปฏิรูปการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

๔. สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

.สถานศึกษามีพัฒนาการกำกับติดตามงานและรายงานให้ที่ประชุมทราบอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๒ โดยกิจกรรม/โครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการดังตารางต่อไปนี้

และโรงเรียนมีเป้าหมายดังต่อไปนี้

นโยบายโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ

๑ .พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนตลอดจนบุคคลมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทั้งศาสนาและสามัญ

. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีวินัยสูง

๓ . ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นที่ต้องการสังคม และประเทศชาติ

๔ . ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นผู้บริการทางด้านวิชาการตลอดจนให้นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทุกๆ ด้านให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

๖ . ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง