หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับอนุบาล
หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ์)
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลัก สูตรสถานศึกษา โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานะวียะฮ์)