ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบข้อบังคับทั่วไปของโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
นักเรียนต้องยอมรับและพึงถือปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ
นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การหยุดเรียนต้องมีเหตุผลและต้องได้รับอนุญาตจากครูที่รับผิดชอบทุกครั้ง
นักเรียนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด การพนัน และบุหรี่
นักเรียนต้องอยู่หอพักประจำ ไม่อนุญาตให้ออกเที่ยวเตร่ในยามค่ำคืน
นักเรียนต้องไม่ก่อความไม่สงบขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
นักเรียนต้องไม่เข้าร่วมขับรถซิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตาม
นักเรียนต้องไม่นำพาหนะมาโรงเรียน
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงจะต้องปฏิบัติตัวตามครรลองของศาสนา
นักเรียนพึงเป็นผู้มีความมานะ อดทน ไม่สุลุ่ยสุร่าย
นักเรียนต้องรักษาความสะอาด ทั้งตัวบุคคลและสถานที่
นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน หากทำให้ชำรุดเสียหายจากการกระทำของนักเรียนจะต้องชดใช้
นักเรียนต้องไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนไม่ว่ากิจการใดๆ ก็ตาม
ห้ามนักเรียนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์  วิทยุ  เทปทุกชนิด ฯลฯ มาใช้ในโรงเรียน
ห้ามนักเรียนแต่งหน้าหรือใช้เครื่องสำอางใด ๆ ทั้งสิ้น
ห้ามนำสื่อลามกหรืออาวุธต่าง ๆ เข้ามาในโรงเรียน
ห้ามนักเรียนประพฤติตนฉันท์ชู้สาว ถือเป็นความผิดร้ายแรง
ห้ามนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นำกางเกงยีนหรือเสื้อผ้าที่ไม่มีความเหมาะสมเข้ามาในโรงเรียน
ห้ามนักเรียนสวมใสสร้อยข้อมือ สร้อยคอ และอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม
ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาว
ห้ามนักเรียนประพฤติกรรมหรือการแต่งกายเบี่ยงเบน เป็นกระเทย เป็นทอม
นักเรียนทุกคนต้องเคารพครูบาอาจารย์ ไม่ลบลู่ หรือแสดงความหยาบคายดูหมิ่นหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม
นักเรียนต้องละหมาดญามาอะฮ์ทุกเวลา
นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง
ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตกฎระเบียบในการรับประทานอาหาร

นักเรียนต้องรับประทานอาหาร 2 มื้อ ตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด (นักเรียนชาย)
หากนักเรียนไม่สามารถมาร่วมรับประทานอาหาร เช่น ป่วย ฯลฯ ให้แจ้งฝ่ายที่รับผิดชอบ
นักเรียนต้องรับประทานอาหารเฉพาะสถานที่ ที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น
นักเรียนต้องมีมารยาทในการรับประทานอาหาร และปฏิบัติตามระเบียบที่โรงเรียนแจ้งทุกประการ

การปฏิบัติตนในหอพัก
นักเรียนต้องพักในสถานที่ ที่โรงเรียนจัดให้ห้ามโยกย้ายก่อนได้รับอนุญาต
ห้ามนักเรียนต่อเติมหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆทุกชนิด ในหอพักก่อนได้รับอนุญาต เช่น ตอกตะปู ฯลฯ
ไม่อนุญาตให้นักเรียนมีอุปกรณ์ใดๆทุกชนิด เพื่อประกอบอาหารในหอพัก (นักเรียนชาย)
นักเรียนทุกคนต้องรักษาความสะอาดสถานที่พักอย่างสม่ำเสมอตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนต้องประหยัดการใช้พลังงาน (น้ำ- ไฟ ) และต้องช่วยกันดูแลรักษา
ห้ามส่งเสียงดัง รบกวน หรือร้องเพลงที่ศาสนาห้าม
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าสถานที่พักก่อนได้รับอนุญาต
นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเมื่ออกจากบริเวณที่พัก
นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเมื่ออกจากบริเวณโรงเรียน
ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนที่จะได้รับการอนุญาตจากครูผู้รับผิดชอบ
ห้ามหยิบหรือใช้สิ่งของ ของผู้อื่นก่อนที่จะได้รับอนุญาต
นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สินหอพัก หากเกิดความเสียหายจาการกระทำนักเรียนต้องชดใช้
นักเรียนต้องอยู่ในหอพักทุกคนในเวลา 21.45 น.
นักเรียนทุกคนต้องเข้านอนไม่เกิน 22.00 น. พร้อมปิดไฟ
 นักเรียนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามเพื่อนนักเรียนที่ดีรับมอบหมายหน้าที่แทนครู
 
การพิจารณาโทษว่าด้วยระเบียบหอพัก ตามพิจารณาของโรงเรียน


หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษ
ผิดครั้งที่ 1
เชิญผู้ปกครองร่วมปรึกษาหารือ
ลงโทษ/ตักเตือน
ดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์
นำบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความไม่สงบ
ทะเลาะวิวาท
ลักขโมย
ผิดครั้งที่ 2
เชิญผู้ปกครองร่วมปรึกษาลงโทษ
ทำทัณฑ์บน
นำพาพาหนะ/อาวุธทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน
หลบหนีโรงเรียน / กลับบ้านโดยมิได้รับอนุญาต
เล่นการพนัน
ผิดครั้งที่ 3
เชิญผู้ปกครอง
เชิญออก
นำหนังสือลามกเข้ามาในโรงเรียน
เข้าร่วมการขับขี่รถซิ่ง
สร้างอิทธิพลรังแกผู้อื่น
แต่งกายผิดระเบียบของทางโรงเรียน
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ประพฤติตนในธรรมนองชู้สาว
ผิดครั้งที่ 1
เชิญผู้ปกครอง
ตามการพิจารณาของโรงเรียน
เชิญออก
ดื่มของมึนเมา
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า กาว
นำอัดลมที่ใส่ส่วนผสมเพิ่มเติม ฯลฯ
ทำร้ายผู้อื่นถึงขั้นรุนแรงหรือเสียชีวิต
เจตนาทำลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน
เข้าไปสถานที่พักเพศตรงข้ามโดยมิได้รับอนุญาต

ระเบียบการลากลับบ้าน

นักเรียนต้องกลับบ้านตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด
นักเรียนคนใดไม่มาตรงตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดจะถูกทำโทษตามพิจารณาของทางโรงเรียน
ผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องมีการขออนุญาตก่อนหน้าประมาณ 2- 3 โดยมีการโทรแจ้งหรือลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

การลากลับกรณีต่างๆ
สำหรับการลากลับทุกกรณีจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 1-2 วัน โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุญาตเป็นรายบุคคล ยกเว้น กรณีการเสียชีวิตของญาติหรือบุคคลใกล้ชิด สามารถมารับนักเรียนได้ทันที โดยมีการแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบทราบก่อนรับนักเรียนกลับ
กรณีแพทย์นัด
ต้องยื่นใบนัดแสดงประกอบการขออนุญาต
ให้ผู้ปกครองทำการพิจารณาการนัดของแพทย์ไม่ให้ตรงกับวันสอบ หรือกิจกรรมสำคัญของทางโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักเรียน
กรณีไปส่ง – รับ ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์
ทางโรงเรียนจะมีการสำรวจรายชื่อนักเรียน ดังนั้นนักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์ลาในกรณีดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อไปเป็นหลักฐานพร้อมระบุวันและเวลาเดินทางให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาการอนุญาตกรณีผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ไปรับ – ส่ง โดยพิจารณากำหนดวันไปและกลับ ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตที่นอกเหนือจากกำหนด เป็นการอนุญาตโดยผู้อำนวยการ/ผู้จัดการเท่านนั้น
กรณีกำหนดการตรงกับการสอบ หรือกิจกรรมสำคัญของทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาในการไปรับส่ง – ส่ง โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน
กรณีผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นญาติใกล้ชิด อนุญาตให้ไปนำนักเรียนให้นักเรียนไปเยี่ยมได้ที่บ้านก่อนเดินทาง โดยไม่ให้ตรงกับเวลาเรียนทั้งนี้ต้องมีการส่งนักเรียนตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด
กรณีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรม  (ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ฯลฯ คุรุสัมพันธ์ องค์กร หน่วยงาน ฯลฯ)
ต้องมีการยื่อนเอกสารขอตัวนักเรียนจากหน่วยงาน/องค์กรที่นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ
เมื่อนักเรียนกลับมายังโรงเรียนให้มีการรายงานผลการแข่งขัน ผลการปฏิบัติงาน ต่อทางโรงเรียนให้รับทราบทุกครั้ง
กรณีนักเรียนป่วย  
 -    เมื่อทางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้าน เพื่อพักฟื้น กรณีป่วย ให้ผู้ปกครองมีการรายงานอาการของนักเรียนขณะพักที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อครูผู้รับผิดชอบจะมีการรายงานให้ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาทราบอย่างต่อเนื่อง

การเยี่ยมนักเรียน
ทางโรงเรียนมีการกำหนดการเยี่ยมนักเรียนดังนี้
กำหนดให้มีการเหยี่ยมนักเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยตรงกับ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ วันใดวัน   หนึ่ง
ให้ผู้ปรกครองมีการแจ้งชื่อนักเรียน เพื่อประกาศให้นักเรียนออกมาพบ มาอนุญาตให้เข้าที่พักนักเรียน
ผู้มาเยี่ยมนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนเองเท่านั้น กรณีผู้ปกครองมอบหมายให้ผู้อื่นมาเยี่ยมแทน ต้องมีการแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบทราบก่อนทุกครั้ง
ผู้ปกครองที่มาเยี่ยมนักเรียนจะต้องแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักของศาสนา และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ไม่ทิ้งขยะ ไม่สูบบุหรี่

การออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมีการสนับสนุนดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ รณรงค์ให้มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียน
วันเสาร์และอาทิตย์ ให้มีการออกกำลังกายตอนเช้าตั้งแต่ เวลา 06.20-07.45 น.
วันพุธช่วงเย็นงดออกกำลังกาย ให้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน
นักเรียนสามารถนำอุปกรณ์กีฬาที่นักเรียนชื่นชอบมาใช้ในการออกกำลังกาย เช่น แบดมินตัน
ให้นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมออกกำลังกาย สวมชุดและรองเท้าสำหรับการออกกำลังกายให้เรียบร้อยทุกครั้ง กรณีที่นักเรียนเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุ การไม่ปฏิบัติตาม ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนมีความผิด
ขั้นตอนการดูแลนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย
เมื่อมีอาการป่วยนักเรียนจะต้องแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบ/นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่รับทราบ หากไม่แจ้งถือว่ามีความผิด
ครูผู้รับผิดชอบจะพิจารณาดูแลตามความเหมาะสม หากพบว่าจะต้องมีการแจ้งผู้ปกครองจะรายงานให้ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการรับทราบ เพื่อโทรแจ้งผู้ปรกครองจากครูผู้รับผิดชอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักเรียน/เพื่อนนักเรียนทำการโทรแจ้งเอง
หมายเหตุ
    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้นำบัตรทองมาที่โรงเรียนและให้ครูรับผิดชอบเป็นผู้เก็บไว้ ยกเว้นช่วงปิดภาคเรียนให้นักเรียนมาเบิกคืน
การออกนอกสถานที่ของนักเรียน
กรณีทางโรงเรียนจัดกิจกรรมนอกสถานที่
    - ทางโรงเรียนจะมีความเข็มงวดเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนที่ใช้ในการเดินทาง กรณีนักเรียนคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย ผิดกฎระเบียบของสถานศึกษาจะงดให้เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่
    - เมื่อนักเรียนออกนอกสถานที่และมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะทำการงดการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ในครั้งต่อไป

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,11:16   อ่าน 2184 ครั้ง