ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น บริบาล  จำนวน 20 คน
ชั้น อ. 1   จำนวน 30  คน                 
ชั้น ป.
1  จำนวน  30  คน
ชั้น ม.
1  จำนวน  200  คน   
ชั้น ม.
4  จำนวน  180*  คน
         

เอกสารประกอบการรับสมัคร
รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว            จำนวน  3 รูป
สำเนาสูติบัตร                     จำนวน 
1 ฉบับ
สำเนาระเบียนผลการเรียน   จำนวน
1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดา อย่างละ
1 ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร บิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ

 

 

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,00:00   อ่าน 2114 ครั้ง