คณะผู้บริหาร

ดร.อ๊ะหมาด นาปาเลน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฉะฟีอี สลีมิน
ผู้จัดการ

นายเกษม บุญเลิศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาณัติ คงเหล่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุลัยหมาย ดาแล่หมัน
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนพวรรณ แกสมาน
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นางสุรีย์ มาลินี
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร