งานวิชาการสามัญ

นางสาวมีนา ไมมะหาด
หัวหน้างานวิชาการสามัญ

นางกฤษณา ตั้งใหม่
กรรมการ

นางสาวจิราภรณ์ นุ้ยเด็น
กรรมการ

นางสาวรุชดา เจะปันจะ
กรรมการ