งานวิชาการศาสนา

นายสาปีอีน นาราวัน
หัวหน้างานวิชาการศาสนา

นายฮูสัยน์ ลาลี
กรรมการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสาวีย๊ะ สาดีน
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนูไวเราะฮ์ โต๊ะหมาด
กรรมการ