งานวัดและประเมินผล

นางสาวขวัญตา ชัยมล
หัวหน้างาน

นางรอบิฉ๊ะ หวันเก
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางฟาตีม๊ะ เก็มเส็น
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางแนลลี่ บุญเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1