งานทะเบียน

นางนูรีซ๊ะ ราเย็น
หัวหน้างาน

นายวีระศักดิ์ ราเย็น
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสากีนะ หมาดบากา
กรรมการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอมรา แอนุ้ย
กรรมการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวฮาซาน๊ะ ทิ้งปากถ้ำ
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3