งานห้องสมุด

นางสาวนูรไลลาห์ หลังปูเต๊ะ
หัวหน้างาน

นางสาวสุนิสา สุขสง่า
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวอาทิตา สามารถ