งานสารสนเทศ

นายปิยะ เกปัน
หัวหน้างาน/งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานสารสนเทศ

นายมุมิน นะฮา
กรรมการ/งานบริการสารสนเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายรุสดี ปังหลีเส็น
กรรมการ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา

นางสาวลลิตา สุขสง่า
กรรมการ/งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์