งานกิจกรรม

นายอดินันท์ พงค์หลง
หัวหน้างาน

นายหวันอาแมน ปะดุกา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายหาสัน เด่นดารา

นายสะอาด บินต่วน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางอาอีฉ๊ะ ลัดเลีย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวนูรใอนี อำมาตี
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3