งานการเงินและพัสดุ

นางนพวรรณ แกสมาน
หัวหน้างาน

นายอานัส คงเหล่า
บันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน

นายเกษม บุญเลิศ
ดูแลเงินเดือนบุคลากร

นายปิยะ เกปัน
ดูแลระบบ PSIS

นางสาวสุรัสวดี หลีเยาว์
ดูแลพัสดุครุภัณฑ์