งานธุรการ

นางสาวรอสม๊ะ ละใบแด
หัวหน้างาน

นางสาวนุชิดา ช้างน้ำ
กรรมการ

นางสาวสาเราะ หาโส๊ะ
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4