งานปกครอง

นายคอเล็ต แซะอามา
หัวหน้างาน

นายศักดาวุธ หมูดงาม
กรรมการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอาดี เด่นดารา
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายกรุนุชร์ โต๊ะหมาด
กรรมการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอามีนา ภัทรนันทกุล

นางสาวสีตีดาระ เต๊ะปูยู

นางสาวรุ่งทิพย์ ทะเลลึก