กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ปียะ เกปัน
(คอมพิวเตอร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ลลิตา สุขสง่า (คอมพิวเตอร์)
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ขนิษฐา กาเส็ม
คหกรรม